Pályázati feltételek

1. Általános rendelkezések

Jelen felhívás a KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7., Cg. 01-09-303201, a továbbiakban ”Szervező”) által meghirdetett „A felelős fintech tartalmakért” című pályázatára vonatkozik.

Pályázat a 2022-2023. évre szól, és 4 pályázati ciklusra oszlik havi bontásban. Pályázati ciklus megnevezése azon évszakra utal, amely évszakban megjelent írásokra a pályázat vonatkozik. Minden pályázati ciklus adott évszak első hónapjának 1. napján indul, és az évszakot követő hónap 10. napjáig tart, ha szervező máshogy nem rendelkezik. Amennyiben egy adott időszakban módosul a pályázati ciklus, azt Szervező a felelosfintech.hu weboldalon közzéteszi.

Adott nevezési ciklusban:

  • a pályázatok beküldési határideje: nevezési ciklust követő hónap 10. napja (23:59), vagy a felelosfintech.hu főoldalán feltüntetett időpont.
  • pályázatok feldolgozásának, elbírálásának időtartama: az adott ciklus beküldési határidejét követő naptól az Eredményhirdetés napjáig.

Szervezőnek jogában áll a versenyt felfüggeszteni és a nevezési ciklusokat módosítani.

 

2. A pályázók köre

A pályázaton részt vehet minden olyan, a pályázat időpontjában a 18. életévét betöltött  természetes személy, aki valós adataival regisztrált, és a pályázat benyújtásakor a rá irányadó nyilatkozatokat – annak jelölőnégyzetben való elfogadásával – megteszi. 

A pályázaton való részvétel két módon lehetséges:

 

2.1. Saját tartalom nevezése esetén

Pályázni egyénileg és (több szerző esetén) csoportban lehet, kizárólag saját szellemi alkotásokkal. Csoportos nevezés esetén minden szerző nevét fel kell tüntetni a nevezési űrlapon. Amennyiben a nevezett tartalom eredeti megjelenési helyén több szerző van feltüntetve, nem lehetséges az egyéni nevezés. Nem korlátozzuk az egy “Nevező” által egy pályázati ciklusban nevezhető pályaművek számát. Az a “Nevező”, aki más szellemi alkotását a sajátjaként tüntet fel a pályamű benyújtásakor, korlátlanul felel minden ebből származó joghátrányért. Szervező a “Nevező” szerzői jogosultságára vonatkozó nyilatkozatának valóságtartalmát nem vizsgálja. A szerzői joggal való visszaélés a pályázó azonnali, örök érvényű kizárását vonja maga után. A pályázatban való részvétel önkéntes és ingyenes.

 

2.2. Harmadik személy jelölése esetén

Lehetőség van arra, hogy bárki (a továbbiakban “Jelölő”) jelöljön általa jónak ítélt tartalmakat a versenyre. Ennek feltétele, hogy a jelölt tartalom publikusan, korlátozás (díjfizetés vagy regisztráció) nélkül bárki számára teljes terjedelemben hozzáférhető legyen az interneten. Jelölés esetén a szerző (a továbbiakban “Jelölt”) előzetes hozzájárulása nem szükséges. “Jelölő” kilétét nem hozzuk nyilvánosságra. A jelölés díjmentes.

Emellett Szervező is monitorozza a médiát, és fenntartja a jogot arra, hogy tartalmakat jelöljön a pályázatra. A jelölésre ebben az esetben ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az űrlapon beérkezett jelölés esetén.

Nevezők és Jelöltek (együtt a továbbiakban Pályázók) szerzői tartalmai (a továbbiakban Pályázat) ugyanazon elbírálás alá esnek.

 

3. A pályaműre vonatkozó feltételek

Olyan magyar nyelvű írásos alkotásokkal lehet pályázni, melynek témája a fintech tárgykörébe tartozik. Szervező és a zsűri jogosult indoklás nélkül eldönteni, hogy Pályamű eleget tesz ezen feltételnek. Ennek megállapításakor az alábbi meghatározás az irányadó: 

A fintech az angol „Financial Technology” kifejezésből származik, és szó szerint pénzügyi technológiákat jelent. Kiterjed minden digitális pénzügyi megoldásra és az azokkal kapcsolatos szakterületekre.

A pályázatból kizárásra kerülnek a felsőoktatási oktatóanyagok. A nevezett pályamű formátumra és terjedelmére vonatkozó egyéb megkötés nincs.

Lehetséges olyan pályaművel is nevezni, amely még nem jelent meg a médiában (a továbbiakban “Új tartalom”). Lehetőséget biztosítunk ezek közvetlen beküldésére a pályázatra, az erre a célra szolgáló űrlapon keresztül. “Új tartalom” esetén Nevező a Szervezőt ellentételezés nélkül, ingyenesen földrajzi és időbeli korlátozástól mentes, kizárólagos felhasználási joggal ruházza fel.

 

4. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatok benyújtása folyamatosan, a Pályázati ciklusoknak megfelelően történik. Minden esetben a pályázati ciklus elnevezésében szereplő évszakra kell, hogy essen a tartalom publikálásának időpontja. “Új tartalmak” esetén a beküldés napja számít publikálási időpontnak.

A pályázatra kizárólag a felelosfintech.hu oldalon közzétett online regisztrációs felületen lehet jelentkezni, annak hiánytalan kitöltésével, a kapcsolattartási adatok megadásával, a pályamunka internetes elérhetőségének pontos megjelölésével (vagy ennek hiányában feltöltésével) és egy maximum 750 karakterből álló rövid, a pályaművel kapcsolatos ajánlószöveggel. Az ajánlószöveg “Jelölő” esetén opcionális. A mellékletek feltöltése kizárólag az űrlapon leírt paramétereknek megfelelően lehetséges.

A pályázó a regisztrációjával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen pályázati felhívás feltételeit, továbbá beleegyezik abba, hogy személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje a “Szervező”. A hozzájárulást a pályázó a részvételkor, a pályázati felhívás elfogadásával egyidejűleg adja meg. 

Nevező a pályázat időtartama alatt bármikor jogosult pályázatát visszavonni, illetve igényelni “Szervezőtől” a megadott adatainak törlését, ezzel a pályázatban való részvételi szándékát visszavonja. “Jelölő” a jelölését nem jogosult visszavonni, de – amennyiben “Jelölt” tudomására jut a versenyben való szereplése – bármelyik pályázati fázisban kérheti törlését a zsűri elé kerülő és a weboldalra kikerülő anyagok közül. Új pályázati ciklusban új pályaművel olyan is a “Pályázók” közé kerülhet, aki korábban adatainak törlését kérte.

Hiányosan kitöltött pályázati űrlap esetén a nevezés érvénytelen. A nevezés során felmerült technikai problémákért “Szervező” nem vállal felelősséget.

 

5. Az elbírálás menete

Valamennyi érvényes pályázati anyagot szakértő zsűri bírál el. 

Zsűrizést megelőzően pályaműveket “Szervező” előszűri és kizárja közülük azokat, melyek témája nem releváns a pályázat szempontjából vagy sérti valamely természetes vagy jogi személy jó hírnevét.

A zsűrizés kétfordulós. Az első fordulóban minden a zsűri közreműködésével kiválasztásra kerül a szűkített lista.

A második fordulóban a zsűri tagjai skálán pontozzák szűkített listán szereplő pályázati anyagokat. A pontozás nem nyilvános. A zsűrizés második fordulójával párhuzamosan közönségszavazást hirdetünk az érvényes pályaművekből a felelosfintech.hu weboldalon. Egy IP címről egy szavazási ciklusban egy alkotásra egyszer lehet szavazni, de bármennyi pályaműre szavazhatunk egy IP címről. A zsűri összesen legfeljebb 80 pontot adhat, míg a közönségszavazás győztese, vagy szavazategyenlőség esetén győztesei további 5 ponttal gazdagodnak.

A legtöbb pontot elért pályamű az adott pályázati ciklus győztese. Pályázati ciklusonként egy győztes kerül kiválasztásra. Holtverseny esetén a közönség által több szavazatot kapott pályázat győz. Amennyiben a közönség által leadott szavazatok számában sincs különbség, zsűri közösen határoz a győztesről. “Szervező” fenntartja a jogot, hogy ne hirdessen győztest egy adott pályázati ciklusban, amennyiben a zsűri egyöntetű véleménye ezt tartja indokoltnak.

A zsűritagok egyéni döntései és a közönségszavazás alapján a zsűri közösen határozza meg győztes alkotást. 

A szűkített listát “Szervező” a felelosfintech.hu honlapon keresztül, valamint az érintett pályázók közvetlen, e-mailben történő értesítésével hozza nyilvánosságra. 

A Felelős Fintech Tartalmakért Díj eredményhirdetésére a “Szervező” által egyedileg meghatározott időpontban kerül sor, annak pontos időpontját “Szervező” nem köteles előre bejelenteni. Minden pályázati ciklus győztesének nevét és a győztes tartalom elérhetőségét “Szervező” közzétesszi a felelosfintech.hu weboldalon.

 

6. Díjazás

Minden pályázati ciklusban egy nyertes kerül kihirdetésre, aki pénzbeli díjazásban részesül. A zsűri nem köteles indokolni a döntését, az ellen nincs helye fellebbezésnek.

Adott pályázati ciklus “Felelős Fintech Tartalmának” szerzője vagy szerzői összesen nettó 200 000 Ft pénzdíjban és digitális oklevélben részesülnek. A zsűri ezen kívül különdíja(ka)t is kiadhat.

A „Szervező” mint kifizető által a díjazás biztosítása a hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény („Szja. törvény”) alapján történik, az önálló tevékenységből származó jövedelemhez kapcsolódó adókat és járulékokat a „Szervező” megfizeti, melyről a nyertes igazolást kap. 

“Szervező” a díjazottakat e-mail üzenet formájában értesíti, amelyben a pályázó figyelmét felhívják arra, hogy e-mail üzenetben küldött válaszában keresse fel a “Szervezőt” a díjak átvételi módjának és idejének tisztázása érdekében. „Szervező” mindent megtesz annak érdekében, hogy a szűkített listára került Jelöltekkel felvegye a kapcsolatot. Amennyiben  „Jelölt” kapcsolatfelvételi adatai nem publikusak, „Szervező” a publikáció platformját üzemeltetővel kísérli meg a kapcsolatfelvételt.

Amennyiben a nyertes pályázó a díját át kívánja venni, akkor 10 (tíz) naptári napon belül köteles a “Szervezőnek” e-mail üzenetben visszaigazolnia a díj átvételére vonatkozó szándékát és közölni a díj átvételéhez szükséges személyes adatait. A pénzjutalom kifizetése átutalással történik, a személyes adatok beérkezésétől számított 15 naptári napon belül.A díjazott pályázók a díjról lemondhatnak hello@felelosfintech.hu e-mail címre küldött visszajelzéssel. Zsűri szabadon dönthet arról, hogy új pályázó kerül-e díjazásra vagy adott ciklusban eltekintenek-e a díjak átadásától, ha valamelyik díjazott pályázó kizárásra kerül vagy a díjáról lemond.

 

7. A pályaművek bemutatása

A szűkített listán szereplő pályaművel, valamint a díjazott pályázatok rövidített formában bemutatásra kerülnek a feleosfintech.hu oldalon, valamint Szervező Facebook-oldalán és hírlevelében. 

A pályázatra való jelentkezéssel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy az Szervezővel közölt személyes adatait Szervező a pályázat lebonyolítása érdekében kezelje, ide értve a nyertesek nevének a felelosfintech.hu weboldalon való közzétételét is.

 

8. Egyéb rendelkezések

Szervező jogosult bármely pályázót a pályázatból kizárni, különösen, ha

  • a pályamű a kiírásban megfogalmazott feltételeknek nem felel meg,
  • a pályázat határidőre nem vagy hiányosan érkezett be,
  • a pályázati felhívásban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, 
  • Pályázó a pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, 
  • továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.


Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által megadott adatok hibájából vagy a díjazott pályázó díjának átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétellel összefüggésben, továbbá a pályázat vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, szerződésszegésért való felelősséget. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a pályázat lebonyolításához kapcsolódó internetes oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Szervező fenntartja a pályázat meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogát, valamint jogában áll a pályázati felhívás előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása. A pályázati felhívásban történő kiegészítések és módosítások azok hatálybalépésével egyidejűleg érhetők el a pályázat internetes oldalán. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén ne osszon ki díjat.